Komisja

W ofercie może znajdować się posiedzenie w komisji antymobbingowej, sporządzenie protokołu z prac komisji, sporządzenie rekomendacji dot zmian organizacyjnych oraz pracy z kompetencjami pracowników,  opinia o przebiegu procedury oraz projekt procedury antymobbingowej.