Mediacja

Oferta

 

Mediacja czyli proces polegający na spotkaniach ze stronami – wspólnych i indywidualnych, podczas których, mediator pomaga stronom dojść do porozumienia. Ta usługa jest dla Ciebie jeśli potrzebujesz pomocy w szybkim dojściu do porozumienia z drugą stroną i jesteś gotów do rozmów, bezpośrednich spotkań i negocjacji. Jeśli zależy Ci na ugodzie, z której będziesz zadowolony, i chcesz mieć realny wpływ na jej finalny kształt – spróbuj mediacji. Na wielomiesięczny proces sądowy, w którym to sędzia narzuci rozstrzygnięcie – zawsze jest czas.

Porada mediacyjna – Jeśli jesteś stroną w sporze a druga strona nie wyraża zgody na mediację, natomiast Tobie zależy na porozumieniu, ta usługa jest dla Ciebie. Podczas 1,5 godzinnego spotkania z mediatorem, omówisz Twoją sytuację oraz otrzymasz szereg porad i technik które pomogą Ci dojść do porozumienia z kontrahentem, partnerem lub podwykonawcą. Od mediatora usłyszysz co wziąć pod uwagę, jaką strategię wybrać, jak poradzić sobie z emocjami swoimi i drugiej strony. Otrzymasz również poradę jak skonstruować ugodę i jak wystąpić o jej zatwierdzenie do sądu. Napisz do nas lub zadzwoń, uzgodnij dogodny dla siebie termin i umów się na spotkanie z mediatorem.

BEZPŁATNA wstępna rozmowa z mediatorem– Jeśli nie miałeś do tej pory do czynienia z mediacją, masz wątpliwości czy możesz ją zastosować w swojej sytuacji, potrzebujesz informacji by przekonać drogą stroną, szukasz mediatora ale nie wiesz komu zaufać – BEZPŁATNA 30- minutowa rozmowa z mediatorem przez telefon może Ci pomóc. Napisz do nas, podaj dogodny dla siebie termin i umów się na bezpłatną wstępną e-rozmowę z mediatorem. Z usługi można skorzystać tylko raz.

Co to jest mediacja?

mediacjaMediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów, potrzeb i oczekiwań oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania na przyszłość, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami.

Jakie są rodzaje mediacji?

1.W zależności od obszaru, którego dotyczą:
w sprawach cywilnych (np. rodzinne, majątkowe, gospodarcze, pracownicze, rówieśnicze, komercyjne)
w sprawach karnych i dla nieletnich
2. lub źródła skierowania:
pozasądowe (strony chcą rozwiązać swój spór nie idąc do sądu)
skierowane z sądu (strony zostały zachęcone do mediacji na pierwszej rozprawie)

Jakie są korzyści z mediacji?

W biznesie

Masz 100% wpływ na ostateczne rozwiązania – strony same decydują na co ostatecznie wyrażają zgodę a tym samym mają poczucie „wygranej”.
Rozmawiasz ze swoim kontrahentem lub partnerem biznesowym w neutralnym miejscu, poufnej i przyjaznej atmosferze – poza sądem, w siedzibie mediatora.
Unikasz kosztów sądowych i oszczędzasz czas – mediacja rozpoczyna się niezwłocznie po wyrażeniu zgody przez obie strony a jej całkowite koszty są zdecydowanie niższe niż koszty procesu sadowego. Koszty mediacji strony pokrywają po połowie, chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.
Szybko i sprawnie otrzymujesz to co dla Ciebie ważne – podczas mediacji ustalasz ze stroną terminy zapłat lub podjęcia działań – nie czekasz na uprawomocnienia, odwołania lub kolejne posiedzenia sądu.
Nie tylko rozwiązujesz aktualny spór ale także możesz ustalić dalsze zasady współpracy ze swoim kontrahentem na przyszłość.
W spokojnej atmosferze możesz wyrazić swoje uczucia, intencje i potrzeby, zadbać o dobre zrozumienie przez drugą stronę oraz poznać perspektywę rozmówcy.
Dbasz o renomę swojej firmy – mediacja ma charakter poufny a strony są zobowiązane do zachowania tajemnicy odnośnie wszystkich poruszanych kwestii. Wiedza pozyskana przez strony w drodze mediacji nie może być użyta w ewentualnym postępowaniu sądowym.
W życiu prywatnym
Mediacja umożliwia poprawę wzajemnego zrozumienia.
W mediacji każdy z członków rodziny lub społeczności może zabrać głos, przedstawić swoją perspektywę, swój punkt widzenia i oczekiwania na przyszłość i one stanowią podstawę wspólnej decyzji.
Mediacja daje szansę na to, iż członkowie rodziny ponownie zaczną ze sobą rozmawiać ponieważ mediatorzy pomagają tonować emocje i kierować je na konstruktywne tory; przejść od rozpamiętywania przeszłości do planowania przyszłości.
W mediacji strony decydują samodzielnie. W nieformalnej atmosferze, spokojnie i bez pośpiechu mogą gruntownie przyjrzeć się możliwym rozwiązaniom i wybrać takie, które najlepiej służą ich rodzinie .
Wypracowanie rozwiązania w mediacji trwa krócej niż postępowanie sądowe i wiąże się z nieporównywalnie niższymi kosztami (finansowymi, emocjonalnymi i relacyjnymi)

Jak przebiega mediacja?

Ponieważ mediacja to rozmowa stron będących w sporze, mediator, po zainicjowaniu mediacji przez jedną ze stron, kontaktuje się ze drugą stroną w celu potwierdzenie gotowości do mediacji oraz ustaleniu terminu spotkania. Podczas pierwszego spotkania, mediator informuje strony o tym, jak będzie przebiegał proces mediacji, wyjaśnia, jaka będzie jego rola, udziela informacji na temat kosztów mediacji, wreszcie upewnia się co do zgody stron na udział w mediacji i osobę mediatora. Podczas kolejnych spotkań, w tym indywidualnych, strony prezentują swoje punkty widzenia, interesy, potrzeby i oczekiwania oraz wypracowują możliwe rozwiązania. Celem rozmów jest osiągniecie porozumienia i zawarcie ugody.

Jaka jest rola mediatora?

Praca mediatora w dużym uproszczeniu polega na godzeniu konkurencyjnych interesów stron. Mediator wspiera strony w badaniu swoich interesów i potrzeb, pomaga w negocjacjach i dokonywaniu ustaleń oraz redefiniowaniu relacji stron.

Jakie są zasady w mediacji?

dobrowolność – strony dobrowolnie biorą udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Strony nie mogą czuć presji lub nacisku na udział w mediacji.
bezstronność mediatora – oznacza brak uprzedzeń oraz preferencji w stosunku do jednej lub kilku stron, ich interesów lub rozwiązań
poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą, o jego przebiegu i omawianych kwestiach wiedzą tylko strony i mediator.
neutralność mediatora – mediator nie może mieć żadnych wcześniejszych związków ze spierającymi się stronami, ponadto nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,
akceptowalność osoby mediatora – strony powinny czuć się komfortowo w obecności mediatora, jeśli tak nie jest, mogą wnioskować o zmianę osoby mediatora lub zrezygnować z mediacji.

Ponadto:

Jak zainicjować mediację?

Mediację inicjuje przesłanie w wersji elektronicznej wniosku o mediację (w sekcji „Do pobrania”) do mediatora oraz do wiadomości drugiej strony. Podczas pierwszego spotkania wspólnego strony podpisują umowę o mediację.

Ile trwa mediacja?

Liczba spotkań nie jest z góry określona i zależy od potrzeb i możliwości stron oraz poziomu złożoności sporu. Z reguły pojedyncze spotkanie trwa 1- 2 godziny a całość mediacji zamyka się maksymalnie w trzech miesiącach.

Kto płaci za mediację?

Koszty mediacji, pokrywają w całości strony. na podstawie wystawionego rozliczenia, rachunku lub faktury. Jeśli strony nie uzgodnią inaczej, co do zasady, strony płacą za mediację po połowie.

Cena mediacji jest ustalana indywidualnie zależnie od wartości przedmiotu sporu lub rodzaju mediacji oraz miejsca prowadzenia mediacji.
W sporach gospodarczych – 1-5% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 1000 zł netto) za całość mediacji
W sporach cywilnych gdy wartość sporu nie jest znana – od 350 zł brutto za spotkanie.

Koszt mediacji jest niezależny od jej wyniku tj. bez względu na to czy strony dojdą do porozumienia czy też nie.

Jaka jest moc prawna ugody zawartej przed mediatorem?

Ugoda zawarta przed mediatorem ma, po jej zatwierdzeniu przez sąd, moc prawną ugody zawartej przed sądem. Jeśli jednak przepisy wymagają, by umowa była zawarta w formie aktu notarialnego (np.  umowa sprzedaży nieruchomości), wówczas umowa będzie  musiała zostać dodatkowo zawarta przed notariuszem. W ugodzie zawartej przed mediatorem strony mogą więc ustalić cenę nieruchomości, sposób i terminy dokonywania płatności, ale samą umowę będą musiały zawrzeć przed notariuszem.

Oferta dla kancelarii prawnych

W świadomości środowisk prawniczych mediacja jest postrzegana jako działalność konkurencyjna. Tymczasem w naszym odczuciu działania radców prawnych i adwokatów z jednej strony oraz mediatorów z drugiej, w pełni się uzupełniają. Z pewnością zdarza się iż klienci, zgłaszający się do Państwa Kancelarii, przychodzą po prostu po pomoc. Potrzebują doradztwa w zakresie przysługujących im praw oraz sposobu rozwiązania konfliktu. Jednym ze sposobów jest oczywiście postępowanie sądowe natomiast nie jedynym. Inną metodą rozwiązania sporu miedzy stronami jest mediacja. I tu Nasi mediatorzy mogą pomóc Państwu i Państwa klientom. Po rozpoznaniu przez państwa specyfiki sprawy, potrzeb i oczekiwań klienta, przedstawienia klientowi możliwości rozwiązania sporu oraz uzgodnieniu wynagrodzenia dla Kancelarii, następnym krokiem podjętym przez Kancelarię może być zaproponowanie klientowi udziału w mediacji. Po uzyskaniu zgody klienta pozostanie uzyskanie zgody na mediację drugiej strony a następnie rozpoczęcie procesu mediacji. Co do zasady, to strony sporu decydują o osobach biorących udział w mediacji, jednak my rekomendujemy udział prawników i pełnomocników z uwagi na Państwa wiedzę i swobodę w poruszaniu się w gąszczu przepisów i regulacji. Ponieważ jedną z najważniejszych zasad ugody mediacyjnej jest to, iż powinna być ona zgoda z prawem, Państwa wiedza i doświadczenie jest w takiej sytuacji bezcenne i bardzo usprawnia rozmowę co do możliwych rozwiązań. Tak więc widzimy udział Kancelarii w reprezentowaniu interesu stron, podobnie jak w procesie sądowym, na każdym etapie mediacji. Wynik mediacji może być dwojaki – porozumienie oraz podpisanie przez strony ugody mediacyjnej lub też brak porozumienia i dalsze poszukiwania rozwiązań przez strony np. w drodze sądowej. Podsumowując mediację widzimy jako alternatywę dla sądu a nie dla Kancelarii Prawnych.

Jakie Kancelaria może mieć korzyści z mediacji?

W przypadku podpisania ugody mediacyjnej i rozwiązania sporu przez strony, Kancelaria zyskuje zadowolonego z efektu finalnego klienta, który otrzymał kompleksową pomoc w rozwiązaniu swojego problemu przy pełnej dbałości o jego interesy. Tym samym zwiększa się szansa na powrót klienta do Kancelarii w przypadku kolejnych sporów i trudności w przyszłości.
W procesie mediacji Państwa klienci mają pełen wpływ na ostateczne rozwiązania – strony same decydują na co ostatecznie wyrażają zgodę, nie są uzależnione od tego w jaki sposób sędzia oceni sytuację, a w związku z tym nie ma ryzyka „przegranej”.